Administratorer

Organisering af dagplejere i Aula

Opsætning og struktureringen af dagplejerne i Aula og de administrative systemer er en udfordring for mange kommuner. Nedenfor kan du læse forslag til hvordan man kan gribe opgaven an.

Mange kommuner er i tvivl om hvordan de bedst opsætter dagplejere og strukturen omkring disse i de administrative systemer og Aula. Fra pilotkommunerne er der noget inspiration at hente. Fx kan du via dette link læse om, hvordan man har gjort i Greve Kommune, der anvender KMD I1 som administrativt system.

Mange har valgt at oprette nogle distrikter som [institution] og så de enkelte dagplejere oprettet som en [gruppe] under det enkelte område. Dette kan give god mening til at styre grupper af dagplejere, men kan give udfordringer i Aula, hvis der foretages rokader og en dagplejer fx skifter fra ét område til et andet, men stadig er den samme dagplejer med samme børn mv.

I dette tilfælde vil dagplejeren (DP4) flytte fra én institution (Område NV) til en anden (Område NØ), og som Aula er designet, så mistes de data, der er knyttet til den gamle institution for gruppen. Dvs. at opslag, kalender, beskeder mm., der er knyttet til gruppen i den gamle institution ikke længere kan tilgås, og at dagplejeren starter med en “tom” gruppe i det nye område. Dette kan være udfordrende, hvis man har dialog med forældre eller andet, som man ønsker at bevare, da man i praksisk ikke har flyttet og stadig passer de samme børn.

Skifter et barn fra én dagplejer til en anden vil der ikke opleves nogen problemer, og forældre vil fortsat kunne tilgå gamle beskeder mm., hvad enten skiftet er mellem to dagplejere i sammme område eller i et nyt – ligesom hvis et barn skifter fra én institution til en anden.

I dialog med en række kommuner er Aula-projektet fortsat i gang med analyser og vurderinger af hvordan dagpleje-området kan organiseres i Aula og de administrative systemer. Der vil løbende blive informeret om dette arbejde gennem statusmails og anden information fra Aula.