Projektledere

Kommunernes betaling for Aula

Afregningen for Aula sker pr. elev eller dagtilbudsbarn.

Bemærk: Denne side og notatet, som der linkes til, beskriver den hidtidige metode for afregning for Aula. Kommunerne er p.t. ved at tage stilling til en ændring af Aulas driftsvederlag, hvor afregningmetoden samtidig forenkles. Deadline for tilslutning til disse ændringer er i december 2020. Denne side vil blive opdateret, hvis kommunerne tilslutter sig ændringerne. 

 

Aula kan bruges i folkeskoler (inkl.  SFO’er ) og i dagtilbud. Alle kommuner har tilsluttet sig Aula på folkeskoler og næsten alle i dagtilbud. Den pris kommunerne skal betale for at få adgang til Aula på folkeskoleområdet er kr. 77 pr. folkeskoleelev i kommunen. Prisen på dagtilbudsdelen er opdelt i en pris for anvendelse af Aula, der betales til KOMBIT og en pris for anvendelse af STILs UNI-login. Prisen til KOMBIT er 41 kr. pr. år pr. indskrevet barn.

Drift og videreudvikling indeholdt i prisen

Betalingen for Aula til KOMBIT inkluderer projektudgifter og anskaffelsesomkostninger til indkøb af løsningen, udgifter til drift og forvaltning, leverandørstyring, videreudvikling samt uddannelse af superbrugere og support.

Da prisen opgøres pr. elev eller barn vil evt. skolesammenlægninger eller oprettelsen af nye skoler ikke påvirke kommunernes betaling. Antallet af børn opgøres på baggrund af tal fra Danmarks Statistik over antallet af folkeskoleelever og antallet af indskrevne børn i ikke-private dagtilbud (inkl. børn i dagpleje).

Udover den pris kommunen skal betale KOMBIT skal kommunen også afsætte ressourcer til implementering af løsningen og til opsætning af kommunespecifikke widgets. Størrelsen af disse omkostninger afhænger af den enkelte kommunes setup, og af hvordan kommunen vælger at implementere Aula.

I nogle kommuner kan privatskolebørn benytte kommunale institutioner omfattet af Aula. I disse tilfælde vil KOMBIT vil bede kommunerne om årligt at indsende oplysning om antal af privatskolebørn, og derefter opkræve betaling hos kommunen sammen med opkrævningen for folkeskoleelever og dagtilbudsbørn. Prisen for privatskolebørn er i så fald det samme som for folkeskoleelever altså 77 kr. pr. elev i 2020.

Betaling begynder, når Aula er i drift

Kommunen skal begynde at betale af på systemet, umiddelbart efter go-live. Det vil sige at betalingen for skoledelen af Aula begyndte i november 2019. Fakturaen var for november og december måned. Herefter udsendes der halvårlige fakturaer hvert år i februar (for januar til juni) og i september for de næste 6 måneder (juli til december).  Betalingen for dagtilbudsdelen går i gang, når Aula stilles til rådighed for den enkelte kommune.

Afbetalingsperioden vil være otte år. Hvis kontrakten herefter forlænges vil man i denne forbindelse skulle tage stilling til betaling for drift og evt. videreudvikling.

Faktura er udarbejdet på baggrund af kommunens elevtal

Antallet af elever i den enkelte kommune opgøres i Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for grundskolen. Denne kan ses her: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1577.aspx

Faktureringen for Aula sker, jvf tilslutningsaftalen for Aula, på baggrund af de tal, der offentliggøres i september måned året før det kalenderår, der faktureres for. I det første år med Aula (nov-dec. 2019) blev der derfor faktureret ud fra de elevtal, der var registreret for 2017/2018 og offentliggjort i september 2018. Faktureringen for første halvår 2020 er tilsvarende baseret på de senest tilgængelige tal. Det vil sige dem, der i september 2019 er offentliggjort for skoleåret 2018/2019.

Kommunen betaler for alle grundskoleelever i følgende institutionstyper:

  • Folkeskoler
  • Specialskoler for børn
  • Kommunale ungdomsskoler
  • Kommunale internationale skoler
  • Kommunale dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
  • Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov