Projektledere

Kommunernes betaling for Aula

Afregningen for Aula sker pr. elev eller dagtilbudsbarn.

Kommunernes betaling for Aula er fastlagt i de enslydende tilslutningsaftaler mellem kommunerne og KOMBIT. Aftalerne bemyndiger KOMBIT til at indkøbe og styre leverancen af Aula på vegne af kommunerne.

Kommunerne betaler for Aula på basis af det samlede antal børn, som er indskrevet i institutioner, der potentielt kunne bruge Aula – og altså ikke på grundlag af, hvor mange brugere, der faktisk bruger Aula. Dette uddybes nedenfor.

Antallet af børn opgøres ved udtræk af data fra officielle statslige statistikker for de foregående år – og ikke på basis af kommunernes data i egne it-systemer på det tidspunkt, hvor kommunen modtager fakturaen.

Betalingen pr. barn for Aula er fra og med 2021 fastlagt til 86 kr. for Aula Skole og 46 kr. for Aula Dagtilbud. Som for andre fælleskommunale systemer indkøbt af KOMBIT opdeles betalingen i to halvårlige rater.

I henhold til tilslutningsaftalerne for Aula foretager KOMBIT også opkrævning af kommunernes betaling til Styrelsen for It og Læring (STIL) for brug af Unilogin Dagtilbud.  Indhold af og servicemål (SLA) for Unilogin-ydelsen er aftalt mellem STIL og KL og beskrevet her. Betalingen pr. barn for Unilogin Dagtilbud fastsættes af Styrelsen for It og Læring (STIL). Betalingen baseres på samme antal børn som Aula Dagtilbud.

Kommunerne modtager tre adskilte fakturaer for henholdsvis Aula Skole, Aula Dagtilbud og Unilogin Dagtilbud for at det skal være let at fordele fakturaerne til de enheder i kommunen, som skal betale dem.

Datagrundlaget for fakturering af Aula Skole og Aula Dagtilbud i 2022 kan findes via linket i højrespalten.

Beregning af kommunens betaling for Aula Skole

Kommunernes tilslutning til Aula Skole giver mulighed for at bruge Aula til kommunale aktiviteter, der udspringer af Folkeskoleloven eller Ungdomsskoleloven – samt til fritidshjem med afsæt i Dagtilbudsloven. Udenfor disse lovområder kan Aulas kommunale styregruppe under visse forudsætninger tilføje små relaterede områder.

Betalingen for Aula Skole i et kalenderår sker på basis af opgørelsen af antal børn for det foregående skoleår, som offentliggøres i september året før. Fx blev betalingen for Aula Skole i 2020 opgjort på basis af antal børn i skoleåret 2018/2019. KOMBIT foretager udtrækket af data i fjerde kvartal med henblik på det følgende års fakturering. Hvis en skole eventuelt skifter tilhørsforhold mellem to kommuner, vil det derfor først slå i gennem i betalingen i det følgende kalenderår.

Antallet af børn i hver kommune med henblik på betaling for Aula Skole opgøres ved udtræk af data fra grundskolestatistikken hos Styrelsen for It og Læring: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1577.aspx

For hver kommune summeres antal børn fra grundskolestatistikken under følgende institutionstyper, som KL har vurderet bedst muligt afspejler anvendelsesområdet for Aula Skole:

  • Folkeskoler
  • Specialskoler for børn
  • Kommunale ungdomsskoler
  • Kommunale internationale skoler
  • Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
  • Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov

Børn på selvejende, private, regionale eller statslige institutioner filtreres fra med brug af data om ejerforhold fra Institutionsregistret (”EJER_KODE_TEKST”). Børn på 10. klassecentre på erhvervsskoler mv. tælles med i deres beliggenhedskommune, selvom disse institutioner er registreret som ”selvejende, statslige”, da de drives efter folkeskoleloven på overenskomst for kommunen. Institutionsregistret bruges også til at validere, hvilken kommune institutionerne administrativt er tilknyttet (”ADM_KOMMUNE_NAVN”),  idet det er administrationskommunen, som skal betale det elevantal, som statistikken angiver for skolen.

Beregning af kommunens betaling for Aula Dagtilbud samt Unilogin Dagtilbud

Kommunernes tilslutning til Aula Dagtilbud giver mulighed for at bruge Aula til kommunale aktiviteter, der udspringer af Dagtilbudsloven – herunder selvejende institutioner på kontrakt for kommunen. Udenfor disse lovområder kan Aulas kommunale styregruppe under visse forudsætninger tilføje små relaterede områder.

Betalingen for Aula Dagtilbud samt Unilogin Dagtilbud i et kalenderår sker på basis af antal børn i dagtilbud indmeldt af kommunerne til Danmarks Statistik pr. 1. oktober to kalenderår tidligere, som offentliggøres ca. et halvt år senere. Fx blev betalingen for Aula Dagtilbud i 2021 opgjort på basis af antal børn indmeldt af kommunerne pr. 1. oktober 2019 og offentliggjort foråret 2020. KOMBIT trækker data ud i fjerde kvartal med henblik på det følgende års fakturering.

Antallet af børn i hver kommune med henblik på betaling for Aula Dagtilbud opgøres ved udtræk af data fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, statistikken for antal indskrevne børn i kommunale dagtilbud (”BOERN2”), som KL har vurderet bedst muligt afspejler anvendelsesområdet for Aula Dagtilbud.