Projektledere

Arbejdet med dagtilbudenes hjemmesider i Lyngby-Taarbæk

I Lyngby-Taarbæk har man valgt at bruge kommunens hjemmesideplatform til både skole og til dagtilbud.

I Lyngby-Taarbæk har vi, som formentlig mange andre, valgt at bruge kommunens hjemmesideplatform til skole og til dagtilbud.

Skolerne fik hver deres subsite under ltk.dk og med de gamle topdomæner, vi anvendte til ”skoleporten”, se fx trongaardsskolen.dk eller hummeltofteskolen.dk. Skolernes administratorer og tovholdere fik en formiddags workshop i kommunens LMS og sagde ja på stedet til at lægge hjemmesiderne hos kommunen, frem for i Aula – og det endda inden vi havde fået afklaring på, om det ville være muligt at trække indhold fra Aula frem på hjemmesiderne.

Det viste sig dog at det alligevel ikke var ”a walk in the park” at bygge nye hjemmesider i LTK LMS. Og det til trods for at alle skoler havde god erfaring med Skoleporten, der også stiller krav til webredaktørens kompetencer. Og så kom den rigtig store udfordring oven i: De nye krav til tilgængelighed, som hos os i praksis betyder ”ingen pdf”.

Denne erfaring har betydet, at vi på dagtilbud har valgt et andet koncept.

 • Vi har valgt at placere webredaktørkompetencen i forvaltningen.
 • Dagtilbudslederne leverer tekster og billeder, der sættes op af en webredaktør
 • Vi har skabt et fælles subsite til alle dagtilbud (er endnu ikke offentliggjort), der kommer til at bestå af et fælles område (pladsanvisning, kommunens pædagogiske arbejde, mål osv) og nogle få sider for hver dagtilbud. Det er projektgruppen, der har besluttet dette.
 • Vi har gennemført en proces til afklaring af målgrupper og indhold på institutionernes hjemmesider
 • Vi har valgt, med støtte fra kommunens webredaktør, at opsætte én institution, som så skal være skabelon for de øvrige.

Endvidere valgte vi at adskille hjemmesideopgaven og Aulaimplementeringen. I foråret 2020 handler det om hjemmesiderne, i efteråret handler det om Aulaimplementering

Proces:

På en workshop i januar 2020 i projektgruppen arbejdede vi med:

 • Definition af dagtilbuddets hjemmesidemålgruppe

 • Med afsæt i målgruppen:
  Alle syv repræsenterede dagtilbuds hjemmesiders menupunkter, i alt mere end 100 blev sorteret i forhold til kategorierne:

  • Uinteressant, kasseres
  • Skal ligge i det fælles område, behøver ikke at være på hver institutions sider
  • Skal være ”indendørs” i Aula
  • Skal være på den nye hjemmeside


Arkitekturen for dagtilbuds sider:

Institutionernes egne sider på ltk.dk:

 • Fakta
  • Åbningstider
  • Lukkedage i året
  • Børnetal og størrelse
  • Årshjul
 • Det har vi fokus på:
  • Indkøring
  • Dagligdag
  • Ventelisterundvisninger
  • Retningslinjer for samvær
  • Principper for kost og måltider (mad/frokostordninger)
 • Læreplaner (uddrag)
 • Forældresamarbejdet

Fælles indhold – usorteret:

 • Kvalitetsguide
 • Brugertilfredshedsundersøgelse
 • Inklusionsstrategi
 • SAL – læringsmiljøer
 • Læringsgrundlaget
 • Netværksledelse
 • Takster
 • Ferie og sygdom
 • Pladsanvisning
 • ”How to sign in”
 • Ressourcegruppe
 • Engelsk-gruppe

Indhold til Aula:

 • Ture
 • Noget om sikkerhed
 • Sommertid- solcreme -aktiviteter
 • Mobilfri Zone
 • Madpakker/turmadpakker
 • Social fødselsdagspolitik
 • Traditioner/årsplan
 • Hjælp til at smide bleen
 • Legetøjspolitik
 • Telefonnr. Til stuer
 • Principper for sprogarbejde
 • Sprog og litteratur
 • Aflevering/afhentning
 • Legepladsen vores fælles mødested

Arbejdet med opsætning af det første dagtilbud har ”selvfølgelig” betydet, at vi måtte slække på målsætningen om i alt fire sider til et dagtilbud. Det handlede om ”webtilgængelighed” – det ville blive nogle meget lange sider.

Processen nu er, at vi i projektgruppen evaluerer den første institutions sider på ltk.dk/dagtilbud. Bliver den godkendt vil de øvrige dagtilbud frem mod 1. juli 2020 fremsende materiale til webredaktør, som har til opgave at bygge siderne op.

Vi er overbevist om at denne organisering vil sikre den bedste kvalitet for de ressourcer, der er til rådighed.

For at lette arbejdet har vi udarbejdet en ”punkt for punkt” – skabelon til hjemmesiderne, med afsæt i ”Firkløverens” hjemmeside

Uddannelse i Aula

Uddannelsen af superbrugere på dagtilbud vil gå i gang efter sommerferien 2020, og foregår via princippet ”train-the-trainer”, hvor Aula-projektet uddanner superbrugere, som så efterfølgende står for at uddanne det pædagogiske personale.

I kommunens betaling for Aula er indeholdt tre uddannelsesforløb:

 • Uddannelsesforløb A for kommunernes administratorer af Aula
 • Uddannelsesforløb B for superbrugere for pædagogisk personale og andre medarbejdere på institutioner, der også skal kunne undervise kommunens pædagogiske personale på institutionerne
 • Uddannelsesforløb C for superbrugere for administrative medarbejdere og andre institutionsmedarbejdere, der også skal kunne undervise administrative medarbejdere og ledere på institutionerne.

Alle tre uddannelsesforløb er udviklet og gennemført af Netcompany, og som en del af uddannelsesforløb A-C vil Netcompany også kompetenceopbygge kommunale administratorer og superbrugere, så de kan indgå i kommunens support til alle brugerne af Aula.

Superbrugere i Aula på dagtilbudsområdet

Hver kommune får uddannet én kommunal administrator og én administrativ superbruger.

Antallet af superbrugere for det pædagogiske personale, som hver kommune kan få uddannet som del af betalingen for Aula, er beregnet ud fra antallet af dagtilbudsbørn i kommunen. Kommunen skal selv beslutte, hvem der skal være superbrugere og fordele pladserne i kommunen.

Tilkøb af uddannelse

Den enkelte kommune kan få behov for yderligere uddannelse. Fx, hvis kommunen ønsker, at flere superbrugere bliver uddannet eller hvis der kommer nye medarbejdere.

Netcompany tilbyder kommunerne muligheden for at både at tilkøbe forløb målrettet nyansatte, flere superbrugere og opfølgning for eksisterende brugere. Yderligere information findes her.

Kommunen står selv for andre uddannelsesforløb

Uddannelsesforløb A – C er altså blevet gennemført af undervisere fra Netcompany.

Udover disse uddannelsesforløb er der som en del af Aula-projektet blevet udviklet uddannelsesforløb, som kommunerne har kunnet  bruge i deres egen uddannelse af andre brugere af Aula. Men her er det altså kommunen selv, der har varetaget selve uddannelsen på baggrund af den uddannelse Netcompany har gennemført.

De uddannelsesforløb, som kommunen selv har skulle stå for, er:

 • Uddannelsesforløb D for pædagogisk personale i dagtilbud
 • Uddannelsesforløb E for administrative medarbejdere og ledere på kommunens dagtilbud samt ledere og medarbejdere i kommunens forvaltning.

Til andre grupper – herunder forældre – er der ikke udviklet egentlige uddannelsesforløb, men kommunerne modtager materialer – fx brugervejledninger og markedsføringsmateriale – som man kan vælge at bruge i arbejdet med at udbrede Aula.

Undervisningsmateriale og refleksionsspørgsmål forud for undervisning

Når superbrugerne skal introducere deres kolleger for Aula kan de tage udgangspunkt i en række materialer og vejledninger. Materialet tager udgangspunkt i konkrete cases og er testet af brugere – både før og under pilotimplementeringen. Du finder materialerne her.

OBS! I forbindelse med uddannelsesforløb B er det en god idé, at projektlederen forud for uddannelsen orienterer sig i spørgsmålene, der indgår i forløbet, og bidrager med lokale beslutninger og/eller retningslinjer. En oversigt over spørgsmålene finder du her.

Læs mere om Aulas uddannelse i Implementeringshåndbogen.