Projektledere

Arbejdet med dagtilbudenes hjemmesider i Lyngby-Taarbæk

I Lyngby-Taarbæk har man valgt at bruge kommunens hjemmesideplatform til både skole og til dagtilbud.

I Lyngby-Taarbæk har vi, som formentlig mange andre, valgt at bruge kommunens hjemmesideplatform til skole og til dagtilbud.

Skolerne fik hver deres subsite under ltk.dk og med de gamle topdomæner, vi anvendte til ”skoleporten”, se fx trongaardsskolen.dk eller hummeltofteskolen.dk. Skolernes administratorer og tovholdere fik en formiddags workshop i kommunens LMS og sagde ja på stedet til at lægge hjemmesiderne hos kommunen, frem for i Aula – og det endda inden vi havde fået afklaring på, om det ville være muligt at trække indhold fra Aula frem på hjemmesiderne.

Det viste sig dog at det alligevel ikke var ”a walk in the park” at bygge nye hjemmesider i LTK LMS. Og det til trods for at alle skoler havde god erfaring med Skoleporten, der også stiller krav til webredaktørens kompetencer. Og så kom den rigtig store udfordring oven i: De nye krav til tilgængelighed, som hos os i praksis betyder ”ingen pdf”.

Denne erfaring har betydet, at vi på dagtilbud har valgt et andet koncept.

 • Vi har valgt at placere webredaktørkompetencen i forvaltningen.
 • Dagtilbudslederne leverer tekster og billeder, der sættes op af en webredaktør
 • Vi har skabt et fælles subsite til alle dagtilbud (er endnu ikke offentliggjort), der kommer til at bestå af et fælles område (pladsanvisning, kommunens pædagogiske arbejde, mål osv) og nogle få sider for hver dagtilbud. Det er projektgruppen, der har besluttet dette.
 • Vi har gennemført en proces til afklaring af målgrupper og indhold på institutionernes hjemmesider
 • Vi har valgt, med støtte fra kommunens webredaktør, at opsætte én institution, som så skal være skabelon for de øvrige.

Endvidere valgte vi at adskille hjemmesideopgaven og Aulaimplementeringen. I foråret 2020 handler det om hjemmesiderne, i efteråret handler det om Aulaimplementering

Proces:

På en workshop i januar 2020 i projektgruppen arbejdede vi med:

 • Definition af dagtilbuddets hjemmesidemålgruppe

 • Med afsæt i målgruppen:
  Alle syv repræsenterede dagtilbuds hjemmesiders menupunkter, i alt mere end 100 blev sorteret i forhold til kategorierne:

  • Uinteressant, kasseres
  • Skal ligge i det fælles område, behøver ikke at være på hver institutions sider
  • Skal være ”indendørs” i Aula
  • Skal være på den nye hjemmeside


Arkitekturen for dagtilbuds sider:

Institutionernes egne sider på ltk.dk:

 • Fakta
  • Åbningstider
  • Lukkedage i året
  • Børnetal og størrelse
  • Årshjul
 • Det har vi fokus på:
  • Indkøring
  • Dagligdag
  • Ventelisterundvisninger
  • Retningslinjer for samvær
  • Principper for kost og måltider (mad/frokostordninger)
 • Læreplaner (uddrag)
 • Forældresamarbejdet

Fælles indhold – usorteret:

 • Kvalitetsguide
 • Brugertilfredshedsundersøgelse
 • Inklusionsstrategi
 • SAL – læringsmiljøer
 • Læringsgrundlaget
 • Netværksledelse
 • Takster
 • Ferie og sygdom
 • Pladsanvisning
 • ”How to sign in”
 • Ressourcegruppe
 • Engelsk-gruppe

Indhold til Aula:

 • Ture
 • Noget om sikkerhed
 • Sommertid- solcreme -aktiviteter
 • Mobilfri Zone
 • Madpakker/turmadpakker
 • Social fødselsdagspolitik
 • Traditioner/årsplan
 • Hjælp til at smide bleen
 • Legetøjspolitik
 • Telefonnr. Til stuer
 • Principper for sprogarbejde
 • Sprog og litteratur
 • Aflevering/afhentning
 • Legepladsen vores fælles mødested

Arbejdet med opsætning af det første dagtilbud har ”selvfølgelig” betydet, at vi måtte slække på målsætningen om i alt fire sider til et dagtilbud. Det handlede om ”webtilgængelighed” – det ville blive nogle meget lange sider.

Processen nu er, at vi i projektgruppen evaluerer den første institutions sider på ltk.dk/dagtilbud. Bliver den godkendt vil de øvrige dagtilbud frem mod 1. juli 2020 fremsende materiale til webredaktør, som har til opgave at bygge siderne op.

Vi er overbevist om at denne organisering vil sikre den bedste kvalitet for de ressourcer, der er til rådighed.

For at lette arbejdet har vi udarbejdet en ”punkt for punkt” – skabelon til hjemmesiderne, med afsæt i ”Firkløverens” hjemmeside

Aula i dagtilbud

I 2020 vil Aula også blive taget i brug i dagtilbud i næsten alle kommuner.

I løbet af 2020 vil Aula blive taget i brug i dagtilbud i alle kommuner i landet undtagen København. Inden sommerferien af 2020 vil de første dagtilbud gå i gang med at afprøve Aula. Det drejer sig om otte dagtilbud i Gladsaxe, Næstved, Esbjerg og Silkeborg Kommuner. I oktober forventer vi at ibrugtagningen begynder i andre dagtilbud, og alle dagtilbud vil have kunne tage løsningen i brug inden udgangen af 2020. For at denne plan skal holde er der dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt – blandt andet skal kommunernes systemer være tilpasset, så de er klar til at kunne arbejde sammen med Aula, og alle brugere skal have fået en Uni-login-kode, som skal bruges til at logge på Aula.

Den version af Aula, som skal i brug i dagtilbud er den samme som i skolerne. I forbindelse med udviklingen af Aula har brugere fra både dagtilbud og skoler været inddraget for at sikre, at løsningen lever op til behovene i alle typer af institutioner.

For forældre vil implementeringen af Aula i dagtilbud betyde, at man kan bruge den samme kommunikationsløsning fra ens børn begynder i vuggestue, til de går ud af 10. klasse. Og hvis man har børn i både dagtilbud og skoler, kan man se alle børn i samme overblik.