Administratorer

Aulas mission

Aulas mission beskriver, hvilken værdi Aula er sat i verden for at skabe og beskriver desuden hvordan værdien skal skabes, og hvem Aula skal skabe værdi for.

Aulas mission

Formålet med Aula er at understøtte barnets udvikling, læring og trivsel.

Aulas værdiskabelse

Aula skaber primært værdi ved at understøtte:

 • Samarbejdet med hjemmet og blandt det pædagogiske personale – som en kommunikationsplatform på skole- og dagtilbudsområdet
 • En sammenhængende brugeroplevelse – som en portal der giver adgang til kommunernes it-løsninger på skole- og dagtilbudsområdet

Desuden skaber Aula værdi ved at understøtte:

 • Opgaver som led i samarbejdet mellem hjemmet og det pædagogiske personale
 • Kommunernes frie valg af it-løsninger – som en åben platform, der præsenterer og deler data med markedets it-løsninger. Blandt andet skal Aula give adgang til læringsplatforme, hvorfra også digitale læremidler kan tilgås.

Målgrupperne for Aula

Aulas målgrupper er alle parter tilknyttet kommunale institutioner med hjemmel i:

 • Folkeskoleloven
 • Ungdomsskoleloven
 • Dagtilbudsloven inkl. selvejende institutioner på kontrakt for kommunen

Under visse forudsætninger kan små tilgrænsende områder inkluderes, hvis Aulas kommunale styregruppe beslutter det.

 • Aulas vigtigste målgrupper er Forældremyndighedsindehavere, personer med voksenansvar for udsatte børn og unge, pædagogisk personale og ledelse samt elever.
 • Herefter kommer administrative medarbejdere, systemadministratorer, administrativ ledelse, skolebestyrelser og forældreråd samt vejledere
 • Endelig er der relaterede personer, eksterne aktører, og andre medarbejdere på institutioner eller i forvaltningen.

Afgrænsninger

Det følger af missionen, at Aula er afgrænset fra følgende:

 • Børn 0 – 6 år i dagtilbud er ikke direkte brugere af Aula og dermed ikke en selvstændig målgruppe.
 • Private, statslige eller regionale institutioner er ikke målgrupper for Aula
 • Aula er ikke en læringsplatform, et sagssystem, et administrativt system eller et fagsystem

Styregruppen har desuden præciseret en række principper for, hvordan den videre udvikling af Aula skal prioriteres. Styregruppens prioriteringsproces for Aulas udvikling er beskrevet her.