Projektledere

Kommunernes betaling for Aula

Afregningen for Aula sker pr. elev eller dagtilbudsbarn.

Aula kan bruges i folkeskoler (inkl. klubber, SFO’er o.l.) og i dagtilbud. Alle kommuner har tilsluttet sig Aula på folkeskoler og næsten alle i dagtilbud. Den pris kommunerne skal betale for at få adgang til Aula på folkeskoleområdet er kr. 76 pr. folkeskoleelev i kommunen. Prisen på dagtilbudsdelen er opdelt i en pris for anvendelse af Aula, der betales til KOMBIT og en pris for anvendelse af STILs UNI-login. Prisen til KOMBIT er 41 kr. pr. år pr. indskrevet barn.

Stor videreudviklingspulje indeholdt i prisen

Betalingen for Aula til KOMBIT inkluderer projektudgifter og anskaffelsesomkostninger til indkøb af løsningen, udgifter til drift og forvaltning, leverandørstyring, videreudvikling samt uddannelse af superbrugere og support. For at sikre at løsningen bliver ved med at være tidssvarende er der sat en meget stor pulje penge af til videreudvikling.

Da prisen opgøres pr. elev eller barn vil evt. skolesammenlægninger eller oprettelsen af nye skoler ikke påvirke kommunernes betaling. Antallet af børn opgøres på baggrund af tal fra Danmarks Statistik over antallet af folkeskoleelever og antallet af indskrevne børn i ikke-private dagtilbud (inkl. børn i dagpleje).

Udover den pris kommunen skal betale KOMBIT skal kommunen også afsætte ressourcer til implementering af løsningen og til opsætning af kommunespecifikke widgets. Størrelsen af disse omkostninger afhænger af den enkelte kommunes setup, og af hvordan kommunen vælger at implementere Aula.

I nogle kommuner kan privatskolebørn benytte kommunale institutioner omfattet af Aula. I disse tilfælde vil KOMBIT vil bede kommunerne om årligt at indsende oplysning om antal af privatskolebørn, og derefter opkræve betaling hos kommunen sammen med opkrævningen for folkeskoleelever og dagtilbudsbørn. Prisen for privatskolebørn er i så fald det samme som for folkeskoleelever altså 76 kr. årligt.

Betaling begynder, når Aula er i drift

Kommunen skal begynde at betale af på systemet, umiddelbart efter go-live i uge 43, det vil sige at betalingen for skoledelen af Aula begynder fra november 2019. Fakturaen vil være for november og december måned. I februar 2020, sendes der en faktura for 6 måneder (januar til juni) og igen i september for de næste 6 måneder (juli til december).  Betalingen for dagtilbudsdelen går i gang, når Aula stilles til rådighed for den enkelte kommune.

Afbetalingsperioden vil være otte år. Hvis kontrakten herefter forlænges vil man i denne forbindelse skulle tage stilling til betaling for drift og evt. videreudvikling.

Orientering om fælleskommunale selvbetjeningtjek

Kommunerne og Regeringen er i  Økonomiaftalen’19  blevet enige om at lave opfølgning på brugernes anvendelse og tilfredshed med digitale selvbetjeningløsninger for de løsninger med mere end 20.000 digitale transaktioner og som kommunerne (KL) vurderer har høj anvendelse og særlig kritikalitet. Konkret er det aftalt, at kommunerne indsamler data om brugernes tilfredshed og anvendelse af digitale selvbetjeningløsninger for 7 løsnings-områder:

– Sygedagpenge
– Byg & Miljø
– Flytning
– Opskrivning til daginstitution
– Opskrivning til Skole og SFO
– Kropsbårne hjælpemidler
– Vielse

Du kan læse mere herom via følgende skriv – klik her.