Forældre og elever

Ændringer til samtykker i Aula

Den 27. august 2022 skete der en ændring i brugen af samtykker i Aula.

Den 27. august 2022 skete der en ændring i brugen af samtykker i Aula. Som forældre eller ældre elev skal du stadig angive, om du giver samtykke til at dine kontaktoplysninger gemmes og deles. Derimod skal du ikke længere give samtykke til, at fotos og andre medier bliver gemt og delt i Aula. Det gælder både portrætfotos, billeder i galleriet samt videoer og lydfiler.

Baggrunden for ændringerne er, at Datatilsynet har vurderet, at det er væsentligt for institutioners virke at kunne gemme og bruge fotos, og at man derfor ikke behøver at bede om samtykke. Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne. De hidtidige regler har derfor givet anledning til misforståelser.

Hvis du ønsker at få fjernet et billede fra Aula skal du anmelde billedet i Aula eller kontakte din institution. Du kan læse mere om hvad ændringerne i samtykker består i nedenfor.

Hvad er et samtykke?

Samtykke betyder, at du frivilligt giver din tilladelse til, at en bestemt handling udføres.

 

 

Hvad er baggrunden for ændringerne i Aulas samtykke?

Datatilsynet har vurderet, at det er væsentligt for institutionens virke at kunne gemme og bruge fotos, og at man derfor ikke behøver at bede om samtykke.

Desuden viser erfaringerne fra de første år med Aula, at det har været meget svært for både medarbejdere og forældre at gennemskue og bruge samtykkereglerne. De hidtidige regler har derfor givet anledning til misforståelser.

Hvad er forskellen på samtykker og tilladelser i Aula?

I Aula findes der både ”Samtykker” og ”tilladelser”.

Samtykker er noget Aula beder om og handler om, hvilke data der kan gemmes og deles via Aula.

Tilladelser ligger under fanen ”Stamkort” og styres lokalt af den enkelte kommune eller institution. Det kan fx handle om barnet må komme med i svømmehallen, eller om barnet må testes for Covid19.

Hvilke samtykker beder Aula om nu?

Forældre skal i Aula fortsat tage stilling til, om man vil give samtykke til at ens kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf.nr. og e-mail-adresse) deles med henholdsvis klassen/stuen, årgang & SFO og institutionen.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej til at give samtykke?

Hvis du vælger ikke at give dit samtykke til deling af kontaktoplysninger, vil din adresse ikke være synlig for andre forældre og elever, og der vil i stedet stå ”Kontaktoplysninger vises ikke”.

Hvorfor deler Aula billeder af et barn med andre børns forældre?

Af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, fremgår det, at personoplysninger kan behandles, hvis behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Datatilsynet vurderer i en vejledning, at forældreinddragelse, herunder at forældrene orienteres om børnenes dagligdag, er en væsentlig og nødvendig forudsætning i henhold til kommunens forpligtelse til at drive dagtilbud. Derfor anses det også for en nødvendig del af kommunens myndighedsudøvelse, at daginstitutionen tager billeder af børnene og evt. medarbejderne for bagefter at dele dem internt med forældrene for at orientere om børnenes dagligdag.

Hvorfor gælder ændringen også for skoler, når Datatilsynets tjekliste kun er for daginstitutioner?

Datatilsynet har ikke lavet nogen specifik vejledning for brug af billeder i skoler, men det er KOMBIT og KLs vurdering, at brugen af billeder i skoler er at sidestille med brugen i dagtilbud. Derfor gælder ændringen for samtykker både for skoler og dagtilbud i Aula.

Bliver der fortsat skelnet mellem portræt- og situationsbilleder?

Fremadrettet bliver der i Aula ikke skelnet mellem portræt- og situationsbilleder. Ændringerne i samtykker påvirker dog udelukkende de billeder, der tidligere er blevet uploadet og delt som portrætbilleder, da situationsbilleder heller ikke hidtil har været styret af samtykker.

Kan man få slettet et billede på Aula?

Hvis man ønsker et billede af et barn fjernet fra Aula skal man anmelde det i Aula-løsningen eller henvende sig til institutionen/skolen og bede dem om fjerne det pågældende billede. Det vil dog altid være institutionen, der vurderer om billedet bør slettes, fx ud fra en vurdering af billedets relevans.

Kan man fortsat benytte retten til at blive glemt?

Ja, retten til at blive glemt kan fortsat benyttes. Hvis du ønsker at benytte dig af retten til at blive glemt, skal du tage kontakt til din eller dit barns institution.

Hvis billeder tidligere ikke er blevet vist i Aula, bliver de så vist nu?

Ændringerne gælder kun fremadrettet. Det vil sige, at hvis man tidligere ikke har givet samtykke til at billeder af sit barn bliver vist i Aula, vil billeder af barnet, der er uploadet i Aula inden den 27. august 2022, fortsat ikke være synlige i Aula.

For at sikre, at billeder ikke vises for brugere, som ikke tidligere har kunne se dem, vil portrætbilleder i gamle opslag, beskeder og begivenheder blive fjernet. Brugere, som er tagget på portrætbillederne, vil stadig kunne finde de gamle billeder i deres galleri, men billederne vil ikke længere blive vist ud for opslag, beskeder og begivenheder, der blev lagt op før den 27. august 2022. Der sker ingen ændringer for billeder, der tidligere er blevet kategoriseret som situationsbilleder.

Hvor længe bliver billeder opbevaret i Aula?

Billeder i Aula opbevares indtil 15 måneder efter at barnet har forladt institutionen som bruger Aula. Du kan læse mere om Aulas slettepolitik i dette dokument.

Vil forældre kunne uploade og dele billeder?

Forældre vil, som udgangspunkt, ikke kunne uploade og dele billeder i galleriet efter 27. august 2022.
Det gælder dog kun for de grupper, der oprettes efter 27. august 2022. For grupper oprettet før kan forældre i nogle tilfælde godt have rettigheder til at uploade og dele medier i galleriet.

Det er dog forskelligt fra kommune til kommune om forældre tidligere har kunne uploade og dele billeder i Aula.